Proces de invatamant

Imprimare

 

Organizarea programelor de licenţă, masterat şi doctorat, în Universitatea „Valahia" din Târgovişte, are la bază Regulamentul activităţii universitare a studenţilor, Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat şi respectiv Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat elaborate potrivit reglementărilor legale în vigoare şi aprobate de Senatul Universităţii.

Evaluarea pregătirii studenţilor se face atât calitativ - prin notele acordate la examenele, colocviile şi proiectele pe care aceştia le susţin, cât şi cantitativ - prin punctele de credit acordate la încheierea activităţii disciplinelor (examen sau colocviu). Introducerea sistemului de credite transferabile permite normarea volumului şi calităţii activităţilor desfăşurate de către student în decursul semestrului (examene parţiale sau examen median, activitate directă de seminar, teme de casă, activitate directă de laborator, examen sesiune) şi urmărirea modului de pregătire a studenţilor în decursul semestrului.

Activitatea de pregătire obligatorie a studenţilor are două componente principale: o componentă de pregătire frontală în cadrul orelor de curs, seminar, laborator sau proiect şi o componentă de pregătire individuală în cadrul orelor de studiu individual, documentare, informare pentru realizarea temelor de casă, pregătirea examenelor de verificare pe parcurs, a proiectelor şi altor lucrări individuale cuprinse în Programa analitică a disciplinei, activităţi care au diferite ponderi în acordarea punctelor de credit alocate disciplinei.

 


 

Domeniul Inginerie Electronică şi Telcomunicaţii - Planuri de învățământ

 1. Licenţă: Electronică Aplicată (curricula - English)
 2. Licenţă: Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații (curricula - English)
 3. Masterat: Sisteme Avansate de Telecomunicații, Prelucrarea și Transmisia Informației (curricula - English)

  

Domeniul Ingineria Sistemelor - Planuri de învățământ

 1.  Licenţă: Automatică și Informatică Aplicată (curricula - English)
 2. Masterat: Automatică Avansată, Productică și Informatică Aplicată (curricula - English)
 3. Masterat: Controlul Avansat al Sistemelor Complexe (limba franceza)  (curricula - French)

  

Domeniul Inginerie Energetică - Planuri de învățământ

 1. Licenţă: Energetică Industrială (curricula - English)
 2. Masterat: Auditul Sistemelor Energetice (curricula - English)

 

Domeniul Inginerie Electrică - Planuri de învățământ

 1. Licenţă: Electrotehnică (curricula - English)
 2. Masterat: Sisteme și Echipamente Moderne în Producerea și Utilizarea Energiei (curricula - English)
 3. Masterat: Ingineria Sistemelor Electrice Integrate în Vehicule (limba engleză)
 4. Doctorat: Inginerie Electrică

 


 

Alegeti FIEETI

 • cea mai bună facultate din UVT din punct de vedere al cercetării ştiinţifice pentru anul 2008;
 • acoperă toate ciclurile universitare – licenţă, masterat, doctorat;
 • 5 specializări de licenţă acreditate, 5 specializări de mastert acreditate
 • conducere de doctorat (IOSUD) în inginerie electrică;

citeste mai mult

Misiunea Universitatii Valahia

Universitatea “Valahia” din Târgovişte formează specialişti foarte bine pregătiţi profesional în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism. citeste mai mult

Noutati
 • Loading
Pause
Powered by TGVwebdesign web development web design