Master Electrotehnica Generala

Imprimare

Admiterea la programul de studii de master “SISTEME ŞI ECHIPAMENTE MODERNE ÎN PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA ENERGIEI”va avea loc in perioada 9 iulie – 24 septembrie 2009.


Pentru programul de studii de master SISTEME ŞI ECHIPAMENTE MODERNE ÎN PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA ENERGIEI, din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică, media de admitere va fi constituită din media artitmetica dintre nota  obţinută la un interviu (colocviu), organizat în cadrul catedrei si media de la licenţă de la formarea iniţială, criteriul de departajare fiind media de licenţă, conform foii matricole.


Tematica i interviu (colocviu) este preyentata detaliat in aceasta pagina web.
În urma declarării candidatului admis la programul de studii de masterat, se încheie contractul de studii masterale intre candidat şi UVT.

 

Tematica colocviului la admiterea în programul de studiu
de master SEM

 1. Legile generale şi de material ale câmpului electromagnetic.
 2. Analiza calitativă şi cantitativă ale circuitelor electrice in regim sinusoidal monofazat şi trifazat, ale circuitelor în regim periodic nesinusoidal şi ale circuitelor în regim tranzitoriu.
 3. Convertoare statice de putere, redresoare de putere, convertizoare.
 4. Cinematica şi dinamica acţionarilor electrice, caracteristicile mecanice, pornirea şi frânarea motoarelor electrice.
 5. Procese de comutatie, arcul electric în aparatele electrice, aparate electrice de joasă tensiune, comutaţia în vid, comutaţia în SF6, interacţiunea aparat-reţea.
 6. Construcţia şi principiul de funcţionare al maşinii asincrone, maşina sincronă şi de curent continuu,  transformatorul electric.
 7. Câmpuri magnetice in maşinile electrice rotative de curent continuu, maşina de curent continuu.
 8. Surse regenerabile de energie, energia solară, energia eoliană, biomasă.
 9. Elemente de compatibilitate electromagnetică, surse de perturbaţii electromagnetice, cuplaje, dispozitive pentru limitarea perturbaţiilor.
 10. Transmiterea căldurii în instalaţile electrotermice, instalaţii electrotermice industriale

 

Alegeti FIEETI

 • cea mai bună facultate din UVT din punct de vedere al cercetării ştiinţifice pentru anul 2008;
 • acoperă toate ciclurile universitare – licenţă, masterat, doctorat;
 • 5 specializări de licenţă acreditate, 5 specializări de mastert acreditate
 • conducere de doctorat (IOSUD) în inginerie electrică;

citeste mai mult

Misiunea Universitatii Valahia

Universitatea “Valahia” din Târgovişte formează specialişti foarte bine pregătiţi profesional în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism. citeste mai mult

Noutati
 • Loading
Pause
Powered by TGVwebdesign web development web design