Declaratia Rector

Imprimare
POLITICA PRIVIND CALITATEA
ÎN UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TARGOVISTE


Succesul Universităţii "VALAHIA" din Târgovişte se realizează prin îmbunătăţirea continuă a capacităţii instituţionale, a eficienţei educaţionale şi crearea unei veritabile culturi a calităţii prin constructia, implementarea şi dezvoltarea Sistemului de Management al Calităţii.
În centrul preocupărilor managementului din universitate trebuie să se afle satisfacerea clienţilor prin îmbunătăţirea continuă a calităţii tuturor proceselor şi în special a celor educaţionale şi de cercetare.
Universitatea "VALAHIA" din Târgovişte îşi propune:
- să acrediteze/reacrediteze programele de studii de licentă şi masterat pe principiul eficienţei economice;
- să crească numărul de IOSUD-uri şi al domeniilor de doctorat;
- să facă parte din elita universităţilor din România în ceea ce priveşte procesul educaţional şi cercetarea ştiinţifică;
- să dezvolte parteneriate cu universităţi din ţară şi străinătate în programele de cercetare ştiinţifică;
- să participe la formarea consorţiilor cu universităţile de elită din România;
- să certifice Sistemul de Management al Călităţii;
- să îmbunătăţească continuu activitatea Departamentului de Perfecţionare a Personalului Didactic, şi a Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă în strânsă legătură cu mediul socio-economic şi cu obiectivele de dezvoltare pe termen mediu şi lung;
- să devină un partener credibil în atragerea proiectelor finanţate din fondurile locale, regionale şi structurale.
Capacitatea instituţională a universităţii este demonstrată prin dezvoltarea bazei materiale care se regăseşte în eforturile depuse de conducerea universităţii pentru construirea unui nou campus universitar, dezvoltarea unor laboratoare moderne şi asigurarea resurselor financiare necesare funcţionării universităţii pe termen mediu şi lung.
Eficacitatea educaţională, la Universitatea "VALAHIA" din Târgovişte se asigură prin realizarea unui nivel ridicat al calităţii proceselor educaţionale, prin actualizarea curriculei universitare şi a programelor de studiu cel puţin odată la trei ani, prin creşterea competenţelor cadrelor didactice prin instruire în utilizarea noilor tehnologii şi implementarea rezultatelor obţinute din cercetarea ştiinţifică în procesul educaţional, prin comunicarea cu părţile interesate şi dezvoltarea domeniilor economico-sociale prioritare pentru societate, prin atragerea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în procesele de cercetare ştiinţifică.
Managementul calităţii se dezvoltă prin crearea unei culturii a calităţii în educaţie, prin construcţia, implementarea, menţinerea şi dezvoltarea unui Sistem de Management al Calităţii în conformitate cu cerintele standardului ISO 9001:2008, focalizat pe bunele practici, din domeniile educaţional şi al cercetării. Constructia, implementrea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii este sarcina fiecărui angajat. Motivarea personalului trebuie să se realizeze la toate nivelurile şi în toate activităţile din universitate.RECTOR,
Prof. univ. dr. Ion Cucui

Alegeti FIEETI

  • cea mai bună facultate din UVT din punct de vedere al cercetării ştiinţifice pentru anul 2008;
  • acoperă toate ciclurile universitare – licenţă, masterat, doctorat;
  • 5 specializări de licenţă acreditate, 5 specializări de mastert acreditate
  • conducere de doctorat (IOSUD) în inginerie electrică;

citeste mai mult

Misiunea Universitatii Valahia

Universitatea “Valahia” din Târgovişte formează specialişti foarte bine pregătiţi profesional în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism. citeste mai mult

Noutati
  • Loading
Pause
Powered by TGVwebdesign web development web design